ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-ES-GSBOND

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond

Performance

(T-ES-GSBOND)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.08%
1Y
5.55%ดี
3.61%
3Y (annualized)
0.00%-
3.02%
5Y (annualized)
0.00%-
1.63%
10Y (annualized)
0.00%-
1.87%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
3Y (annualized)
0.00%-
5.39%
5Y (annualized)
0.00%-
4.00%
10Y (annualized)
0.00%-
5.13%

18 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล