ค้นหาจากรหัสกองทุน

THANA1

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนาวรรณ

Performance

(THANA1)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-5.51%ดี
-5.81%
6M
-9.71%ดี
-11.40%
1Y
-6.80%
3Y (annualized)
0.77%
5Y (annualized)
0.87%
10Y (annualized)
10.73%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
10.24%
3Y (annualized)
10.52%ดี
10.83%
5Y (annualized)
10.32%ดี
10.77%
10Y (annualized)
14.82%

28 ม.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล