ค้นหาจากรหัสกองทุน

THANA1

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนาวรรณ

Performance

(THANA1)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.42%ดี
-4.96%
6M
-2.95%ดี
-3.84%
1Y
-0.15%ดี
-1.42%
3Y (annualized)
4.82%
5Y (annualized)
2.37%
10Y (annualized)
11.38%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
10.54%ดี
10.83%
5Y (annualized)
10.53%ดี
11.08%
10Y (annualized)
14.92%

30 ต.ค. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล