ค้นหาจากรหัสกองทุน

THANA1

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนาวรรณ

Performance

(THANA1)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.41%ดี
-4.94%
6M
-1.82%ดี
-2.54%
1Y
-1.55%ดี
-2.86%
3Y (annualized)
5.45%
5Y (annualized)
3.04%
10Y (annualized)
10.95%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-11.07%
3Y
-13.41%
5Y
-18.59%
10Y
-21.56%ดี
-21.94%

18 ต.ค. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล