ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOEGF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทิสโก้ ทวีทุน

Performance

(TISCOEGF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.67%ดี
0.66%
6M
1.17%
1Y
9.72%
3Y (annualized)
-1.22%
5Y (annualized)
2.68%
10Y (annualized)
5.92%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
13.08%ดี
14.09%
3Y (annualized)
21.81%
5Y (annualized)
18.02%
10Y (annualized)
16.08%

07 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

07 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล