ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOLAF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา

Performance

(TISCOLAF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.96%
6M
-3.75%
1Y
-2.83%
3Y (annualized)
1.14%
5Y (annualized)
-1.91%
10Y (annualized)
--
0.85%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-12.19%
3Y
-21.11%
5Y
-30.36%
10Y
--
-32.96%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล