ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBAAMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

Performance

(TMBAAMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.01%ดี
-3.82%
6M
-2.80%ดี
-3.49%
1Y
0.36%ดี
-2.00%
3Y (annualized)
0.85%
5Y (annualized)
0.94%
10Y (annualized)
--
5.49%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.13
3Y (annualized)
0.10
5Y (annualized)
0.06
10Y (annualized)
--
0.55

26 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล