TOIL6

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-12.75%
3M
-18.02%
6M
18.28%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
16 ก.ค. 58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8,877,346.7 บาท