ค้นหาจากรหัสกองทุน

TOIL6

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6

ค่าธรรมเนียม


ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

5,000 บาท