ค้นหาจากรหัสกองทุน

TSTARP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส

Performance

(TSTARP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
9.74%ดี
9.23%
6M
14.06%ดี
13.31%
1Y
18.41%ดี
16.83%
3Y (annualized)
7.95%ดี
6.46%
5Y (annualized)
5.12%ดี
2.80%
10Y (annualized)
--
3.74%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
10.28%ดี
11.82%
3Y (annualized)
11.61%
5Y (annualized)
11.85%ดี
13.62%
10Y (annualized)
--
14.22%

12 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล