ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBSAS100

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

Performance

(UOBSAS100)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-8.92%ดี
-9.72%
6M
5.60%ดี
5.17%
1Y
-25.50%ดี
-26.62%
3Y (annualized)
-7.56%ดี
-9.23%
5Y (annualized)
-0.63%
10Y (annualized)
4.41%ดี
4.13%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.83ดี
-0.90
3Y (annualized)
-0.23ดี
-0.32
5Y (annualized)
0.02
10Y (annualized)
0.32ดี
0.30

30 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY