ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBSDF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์

Performance

(UOBSDF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
17.83%ดี
15.90%
1Y
19.56%ดี
21.04%
3Y (annualized)
-2.43%ดี
-3.01%
5Y (annualized)
4.02%ดี
3.17%
10Y (annualized)
5.51%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
1.18ดี
1.17
3Y (annualized)
-0.07ดี
-0.09
5Y (annualized)
0.28ดี
0.22
10Y (annualized)
0.31

14 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY