ค้นหาจากรหัสกองทุน

V-RMF-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

Performance

(V-RMF-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
11.70%
6M
25.33%
1Y
42.38%ดี
43.22%
3Y (annualized)
-1.88%ดี
-2.24%
5Y (annualized)
5.06%ดี
3.85%
10Y (annualized)
7.09%ดี
6.30%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
28.37%
3Y (annualized)
19.44%
5Y (annualized)
16.38%
10Y (annualized)
16.23%ดี
16.21%

29 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY