แจ้งเตือน

ลงทุนทั่วโลกแบบ Core-Satellite

สู้ทุกสภาวะตลาด ด้วย

Krungsri The Masterpiece

Created by:

Krungsri asset management

Krungsri The Masterpiece

จุดเด่นของพอร์ตการลงทุน

อัปเดตสถานการณ์และสัดส่วนพอร์ตล่าสุดจาก บลจ.

วัตถุประสงค์หลักของการจัดพอร์ตการลงทุน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์

ในการคัดเลือกสินทรัพย์ บลจ. ใช้แนวทางการจัดพอร์ตการลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์แบบ Top-Down Approach โดยวิเคราะห์การลงทุนจากภาพใหญ่ก่อนลงมาสู่ภาพเล็ก อย่างเช่น การวิเคราะห์มุมมองเศรษฐกิจเชิงมหภาคทั่วโลกและในประเทศในระยะ 1 – 2 ปีข้างหน้า มุมมองนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง จากนั้นจึงวิเคราะห์ปัจจัยในแต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศ และแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกองทุน

หลังผ่านกระบวนการคัดเลือกตลาดที่เหมาะสมแล้ว ขั้นต่อไปคือดูสินทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่ ดูนโยบายการลงทุน วิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์ วิธีการบริหารพอร์ตการลงทุน รวมถึงความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงาน และพิจารณาว่ากองทุนใดที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี

กลยุทธ์หลักของพอร์ตการลงทุน

พอร์ตการลงทุนนี้มุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทางบลจ. จึงใช้กลยุทธ์การแบ่งสัดส่วนการลงทุน โดยแบ่งการลงทุนเป็นกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงและกลุ่มตราสารหนี้ โดยในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงนั้น ทางบลจ. จะเน้นลงทุนในตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed markets) และหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) สำหรับส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ สัดส่วนไม่น้อยกว่า 30% เพื่อลดความผันผวนของผลตอบแทนการลงทุนของพอร์ต นอกจากนั้น บลจ.ยังใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Core-Satellite Approach ซึ่งเป็นกลยุทธ์การจัดพอร์ตที่เหมาะกับทุกสภาพตลาด การจัดพอร์ตการลงทุนโดยมีส่วนที่เป็น Core หรือพอร์ตหลัก ใช้เพื่อเป้าหมายให้เงินลงทุนมีมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนในระยะยาว และส่วนที่เป็น Satellite หรือพอร์ตเสริม เพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมในระยะสั้น-กลาง โดยจะให้น้ำหนักการลงทุนในแต่ละกองทุนใน satellite พอร์ต หรือพอร์ตเสริม ตามมุมมองเศรษฐกิจเชิงมหภาคทั่วโลกที่สรุปมาจากการวิเคราะห์แบบ Top Down Approach ข้างต้น

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะสมกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงรับความเสี่ยงได้สูง เช่น นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนให้เติบโต สามารถยอมรับความผันผวนในระยะสั้น เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไร

สาเหตุในการปรับพอร์ต

ความถี่ในการปรับพอร์ตการลงทุน

ปีละ 2 ครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากพอร์ตการลงทุนนี้เน้นสร้างผลตอบแทนในระยะยาว การปรับพอร์ตถี่เกินไปจะส่งผลให้ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับ บลจ. กรุงศรี

กองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  ที่ได้มีส่วนในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับผู้ลงทุนมากว่า 20 ปี โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

หลากหลายนโยบายการลงทุนครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท อาทิ กองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุน LTF-RMF และกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

กองทุนส่วนบุคคล

บริหารเงินลงทุนเพื่อเป้าหมายเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล และสถาบัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทางเลือกของการลงทุนด้วยกองทุนหลากหลายนโยบาย พร้อมบริการ Employee’s Choice ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ตรงกับความต้องการผลตอบแทนและความเสี่ยงที่รับได้ของตนเอง และแผนการลงทุนสมดุลตามอายุ (Life Path) ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับอายุของผู้ลงทุนที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง Em@ccess ระบบให้บริการข้อมูลและทำรายการออนไลน์เพื่อความสะดวกสบายของสมาชิก

ด้วยการบริหารการลงทุนของทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญสูง ประกอบกับกระบวนการลงทุนที่ได้มาตรฐาน ทำให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจและได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 บลจ.กรุงศรีได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก ดังนี้

Krungsri Asset Management

สนใจรับข้อมูลพอร์ตการลงทุนนี้

แนะนำลงทุน: 500,000 บาทขึ้นไป

ดูรายละเอียดพอร์ต บลจ. อื่นๆ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ⦿ กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ⦿  กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ⦿  กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ⦿ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ⦿ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร  0 2657 5757 และ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่เบอร์ 0 2026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”