กองทุนไหนดี by Finnomena

กองทุนแนะนำที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แบ่งตามประเภทและหมวดหมู่ กองทุน เพื่อให้คุณเลือกกองทุนได้อย่างมืออาชีพผ่าน คำแนะนำและมุมมองจากทีมงาน Finnomena

Tactical Call

กองทุนเด่นที่มีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีใน ระยะสั้น โดยเน้นการใช้ปัจจัยทางเทคนิคจับจังหวะตลาด

ไป Tactical Call

MEVT Call

กองทุนเด่นที่มีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีใน ระยะกลาง-ยาว โดยพิจารณาปัจจัยรอบด้านตาม MEVT Framework

ไป MEVT Call