แจ้งเตือน

ยืดหยุ่นหลากหลาย กระจายความเสี่ยงด้วย

SCB Grow Together

Created by:

SCB Asset Management

SCB Grow Together Portfolio

จุดเด่น

อัปเดตสถานการณ์และสัดส่วนพอร์ตล่าสุดจาก บลจ.

สินทรัพย์ที่เลือกลงทุน

หุ้น (ไทย/ ต่างประเทศ), ตราสารหนี้ รวมถึง สินทรัพย์ทางเลือก เพื่อกระจายความเสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุน

  • Multi-asset Strategy ยืดหยุ่น-หลากหลาย-กระจายความเสี่ยง
  • ผสมผสานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (เช่น ดัชนีเศรษฐกิจ, Valuation & Growth ของตลาดหุ้น) กับเชิงคุณภาพ (Investment Theme, Market Sentiment) เพื่อคัดเลือกประเภทสินทรัพย์, ประเทศ, กลุ่มอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาต่าง ๆ
  • มีความหลากหลายของสินทรัพย์ที่คัดเลือกเข้ามาในพอร์ต ทั้งหุ้น (ไทย/ ต่างประเทศ), ตราสารหนี้ รวมถึง สินทรัพย์ทางเลือก เพื่อกระจายความเสี่ยง
  • กำหนดกลยุทธ์หลักด้วยการวิเคราะห์แบบ Top Down เพื่อเปรียบเทียบตลาดหุ้นแต่ละประเทศ/ ภูมิภาค แต่ก็ไม่มองข้ามโอกาสที่จะหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากวิธี Bottom Up
  • มีขอบเขตการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ตราสารหนี้โลก สินทรัพย์ทางเลือก เช่น โภคภัณฑ์ REITs และอสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนพอร์ตการลงทุน

ภาพแสดงสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน SCB Grow Together ที่มา: SCBAM วันที่: 15 กันยายน 2022

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะสมกับใคร

การปรับพอร์ตการลงทุน

ความถี่ในการปรับพอร์ตการลงทุน

เงื่อนไขการปรับพอร์ตอื่น ๆ

เกี่ยวกับ SCB Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,601,496 ล้านบาท

SCB Asset Management

สนใจรับข้อมูลพอร์ตการลงทุนนี้

แนะนำลงทุน: 500,000 บาทขึ้นไป

ดูรายละเอียดพอร์ต บลจ. อื่นๆ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |  เนื่องจากมีกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ |  ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึง FINNOMENA ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่เบอร์ 02-026-5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” 

 

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ