SCB Grow Together ปรับพอร์ตเดือนพฤศจิกายน 2022: ลดหุ้นเวียดนาม เปลี่ยนแนวหุ้นจีน เพิ่มกองหุ้น P/E ตำ่

มุมมองการลงทุน

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโลก ผ่อนคลายมากขึ้น หลังจากอัตราเงินเฟ้อ เดือน ต.ค. ส่งสัญญาณชะลอตัวลง ทำให้แรงกดดันต่อ Fed ในการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อ บรรเทาเบาบางลงด้วย มุมมองของตลาดผ่าน CME FedWatch Tool คาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 50bps ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ช่วงกลางเดือน ธ.ค. ด้วยความน่าจะเป็นราว 80%

อย่างไรก็ตาม แม้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้น จะผ่อนคลายลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา แต่เราเชื่อว่า ในระยะข้างหน้า ยังมีความท้าทายและความไม่แน่นอนอยู่ทั้งภาวะเศรษฐกิจ, ทิศทางเงินเฟ้อ และนโยบายการเงิน ดังนั้น กลยุทธ์หลักช่วงนี้ เรายังคงเน้นกระจายความเสี่ยงในหลากหลายสินทรัพย์ ทั้งตราสารหนี้, หุ้นไทย-หุ้นต่างประเทศ และทองคำ

ภาพแสดงการปรับสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนของพอร์ต SCB Grow Together ที่มา: SCBAM วันที่: 21 พฤศจิกายน 2022

SCB Grow Together ปรับพอร์ตเดือนพฤศจิกายน 2022: ลดหุ้นเวียดนาม เปลี่ยนแนวหุ้นจีน เพิ่มกองหุ้น P/E ตำ่

ภาพแสดงสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนของพอร์ต SCB Grow Together ที่มา: SCBAM วันที่: 21 พฤศจิกายน 2022

การปรับพอร์ต

  • ตลาดหุ้นเวียดนาม ที่เรามองเป็นกลยุทธ์ Contrarian (สวนทางตลาด) แต่ปรากฏว่า ราคาหุ้นผันผวนเชิงลบมากกว่าที่เราประเมิน และช่วงนี้ ปัจจัยบวกที่จะกลับมาพลิกฟื้นทิศทางตลาดหุ้น น่าจะมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้น เราปรับกองทุนหุ้นเวียดนาม SCBVIET(A) ออกก่อน
  • เพิ่มกองทุนใหม่คือ SCBPGF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์) เริ่มต้นด้วยน้ำหนัก 10% โดยกองทุนหลัก คัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจเชิง Valuation ด้วยหลักการ CROCI Economic P/E Ratio เราคาดว่า จะช่วยลดผลกระทบเมื่อตลาดหุ้นโลกผันผวนสูงขึ้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในปัจจุบัน พบว่า กองทุนหลักลงทุนในกลุ่มพลังงาน ด้วยสัดส่วนราว 1 ใน 3 ของกอง น่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อสูง (Inflation hedge) ได้บางส่วน
  • กองทุนจีน เปลี่ยนจาก SCBCHEQA ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นจีน All China เป็น SCBCHAA ที่เป็นกองทุนหุ้นจีน A-shares เพราะมองว่า หุ้นจีน A-shares ที่มีความเชื่อมโยงกับการบริโภคและเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก จะได้ประโยชน์ทางตรงจากความคาดหวังของการทยอยคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ในอนาคต
  • การปรับน้ำหนัก: ลดน้ำหนักกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น SCBSFFPLUS-I และกองทุนหุ้น Global Health Care SCBGHCA และเพิ่มน้ำหนักกองทุนหุ้นไทย SCBDA

เริ่มสร้างแผนลงทุนกับ บลจ. ชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยที่คุณชื่นชอบ ได้ที่ลิ้งก์ด้านล่าง

👉 สร้างแผน คลิก >>> https://finno.me/plan-select-playlists-web

คำเตือน  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้   กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น   กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร  0 2657 5757