after you AU

บมจ.อาฟเตอร์ ยู (AU) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 165 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 4.50 บาท โดยจะเปิดจองซื้อหุ้นในช่วงวันที่ 14-16 ธ.ค.และ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 23 ธ.ค.

  • โดยแบ่งการจัดสรรหุ้น IPO เป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดสรรให้กับประชาชนทั่วไป 161.5 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่กรรมการบริษัทจำนวน 1.5 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานจำนวน 2 ล้านหุ้น
  • วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทจะนำไปใช้ขยายสาขา ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานเพิ่มขึ้นและก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า ชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
  • โดยบริษัทได้มีแผนขยายสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด เพิ่มขึ้นเป็น 30 สาขา ภายในปี 61 รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น
  • ปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนสาขาทั้งหมด 20 สาขา แบ่งเป็น ร้านอาฟเตอร์ ยู 18 สาขา และร้านเมโกริ 2 สาขา และมีผลการดำเนินงาน 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 59) มีรายได้รวมอยู่ที่ 440.9 ล้านบาท เติบโต 54.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq05/2567726

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง