dial-into-china-home-page

กระทรวงพาณิชย์จีน (MOC) เผยว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในจีนแผ่นดินใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อปีที่ผ่านมา จากอุตสาหกรรมภาคบริการที่คึกคัก

  • โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.1% เทียบรายปี สู่ระดับ 8.13 แสนล้านหยวน หรือ 1.18 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในเดือนธ.ค.เพียงเดือนเดียว ยอด FDI ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.7%
  • หากนับเฉพาะ ยอด FDI อุตสาหกรรมภาคบริการ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.3% เทียบรายปี แตะ 5.72 แสนล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วน 70.3% ของยอด FDI ทั้งหมด
  • ส่วนยอด FDI ภาคบริการไฮเทค ได้ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 86.1% จากปีก่อนหน้า แตะ 9.56 หมื่นล้านหยวน
  • ทั้งนี้ยอด FDI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลจากมาตรการต่างๆของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายข้อบังคับตามเขตการค้าเสรี (FTZ) และการลดขั้นตอนในการเข้ามาลงทุน

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq28/2585268

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง