บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ออลล์ เวลเนส จํากัด (ALL Wellness Co., Ltd.) โดยมีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 1,000,000 บาท

  • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ การขายปลีกยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ รวมถึงการขายปลีกสมุนไพร และเครื่องเทศที่ใช้ยาไทนแผนโบราณ
  • ซึ่งจะสร้างความสะดวกในการดูแลสุขภาพให้กับชุมชนรวมถึงแนะนําให้คําปรึกษาการดูแลสุขภาพกับชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
  • ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสุขภาพของ 7-Eleven ที่ผ่านมาเราคงคุ้นเคยกันดีกับมุมจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “eXta” ภายใน ร้าน 7-Eleven ที่มีสาขามากกว่า 6,800 สาขาทั่วประเทศ

ที่มา : http://www.brandage.com/article/6841/

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ