CPALL ขายบิ๊กล็อตหุ้น MAKRO กว่าหมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

บมจ. ซีพีออลล์ (CPALL) ได้ชี้แจงเรื่องการขายบิ๊กล็อตหุ้นของบมจ. สยามแม็คโคร (MAKRO) เป็นจำนวน 230,248,000 หุ้น หรือคิดเป็น 4.8% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MAKRO วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายหุ้นของ MAKRO ในตลาดหลักทรัพย์

  • CPALL ได้เงินจากการขาย MAKRO นี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,130,912,000 บาท ด้วยราคาขายหุ้นละ 44 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ได้มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building)
  • โดยการขายครั้งนี้มีเครดิต สวิส (ประเทศสิงคโปร์) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย
  • ภายหลังจากการขายนี้ CPALL จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน MAKRO ลงจาก 97.88% เป็น 93.08% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MAKRO โดยจำนวนหุ้นที่ถือจะคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,467,901,500 หุ้น
  • สุดท้ายแล้ว CPALL ยืนยันว่าการขายหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดําเนินธุรกิจของ MAKRO แต่อย่างใด

ที่มา: http://www.moneychannel.co.th/news_detail/21504

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

———————

ค้นหาหุ้นและดูงบการเงินย้อนหลัง 10 ปี

พร้อมกราฟราคาได้ที่ FINNOMENA Stock Quote (Beta)

คลิกที่รูปข้างล่างเลย

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ