FOMC มีมติเอกฉันท์คงอัตราเอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0 – 0.25 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่าทีการดำเนินนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ

  • โดย statement มีการปรับเนื้อความเกี่ยวกับระยะเวลาของมาตรการซื้อสินทรัพย์เป็นจะดำเนินการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละ 80 พันล้านดอลลาร์
  • รวมถึง Mortgage-backed securities ไม่น้อยกว่า 40 พันล้านดอลลาร์จนกว่าจะเห็นว่าเศรษฐกิจได้เข้าการบรรลุเป้าหมายด้านการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ จากเดิมที่ระบุการซื้อเป็นไม่กี่เดือนข้างหน้า
  • อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปริมาณต่อเดือนที่ซื้ออยู่ในปัจจุบัน และไม่มีการกล่าวถึงการปรับองค์ประกอบเพื่อเพิ่มอายุเฉลี่ยอย่างที่นักลงทุนบางกลุ่มคาด

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/12/16/fed-raises-its-economic-outlook-slightly-sees-4point2percent-growth-next-year-and-5percent-unemployment-rate.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ