ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในกอง leasehold และสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างกอง leasehold หรือ freehold ได้

  • เช่น กำหนดให้มีคำเตือนอย่างชัดเจนท้ายชื่อกองสำหรับ กอง 1 ซึ่งลงทุนเพิ่มไม่ได้แล้ว และ REIT หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุสัญญาเหลือน้อยกว่า 10 ปี โดยให้ระบุว่ามูลค่าทรัพย์สิน (NAV) จะทยอยลดลงจนเท่ากับศูนย์เมื่อสิ้นสุดสัญญา และระบุวันสิ้นสุดสัญญาด้วย และการเพิ่มสัญลักษณ์ต่อท้ายชื่อย่อหลักทรัพย์ของกอง leasehold เป็นต้น
  • และมีแนวคิดที่จะให้เปิดเผยอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนและรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างกอง leasehold หรือ freehold ได้
  • นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีแนวคิดให้ บลจ. หรือผู้จัดการกองทรัสต์เปิดเผยตารางคำนวณกระแสเงินสดที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อให้ผู้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูลส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ให้กระชับ เข้าใจง่าย เป็นต้น

ที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-245370

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ