กรมสรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ลงทุนในพันธบัตร -บอนด์-หุ้นกู้ ผ่านกองทุนรวม ระหว่าง 2-23 พ.ย. นี้

  • เนื่องจากบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม และได้รับเงินได้ประเภทส่วนแบ่งกำไร สามารถเลือกเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% หรือนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับกำไรจากการขายหน่วยลงทุน
  • โดยรัฐมองว่าส่งผลให้ภาษีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการลงทุนของนักลงทุนที่แตกต่างกันในทรัพย์สินทางการเงินประเภทเดียวกัน
  • และเพื่อเป็นการสร้างความสร้างเท่าเทียม แก่ผู้เสียภาษีที่มีรายได้จากการลงทุนผ่านตลาดเงิน และตลาดตราสารหนี้โดยตรง กับผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวม รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ดังกล่าว
  • ในการนี้ กรมสรรพากร จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 2 – 23 พฤศจิกายน 2560

ที่มา : https://news.voicetv.co.th/business/536704.html

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง