กระทรวงการคลัง มีมติเห็นชอบการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี

  • จากเดิมที่ได้เลื่อนเวลาการเก็บภาษีร้อยละ 10 ออกไป ให้คงไว้ที่ร้อยละ 7 เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
  • ล่าสุดขยายเวลาจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
  • ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ และช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้สามารถมีกำลังซื้อในการจับจ่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
  • ในที่ประชุมมีการคำนวณไว้ด้วยว่า หากเก็บ VAT ที่อัตรา 10% จะทำให้รัฐมีรายได้ในปีงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 232,600 ล้านบาท แต่ก็จะส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการที่จะเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนที่จะลดลง และทำให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวได้
  • อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้จัดเก็บ VAT ไว้ที่ 7% เท่าเดิม จะไม่กระทบต่อการประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากในการจัดทำประมาณการรายได้ได้ใช้ฐานอัตราที่ 7% อยู่แล้ว

ที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-22229

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง