คลังเคาะเก็บภาษีกองทุนรวมทั้งระบบที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ หักภาษี 15% ของรายได้ดอกเบี้ยทั้งการลงทุนโดยตรง-โดยอ้อม  (RMF ได้ยกเว้น)

  • ซึ่งมีผู้ที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรนั้น ส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมนี้ โดยมองว่าไม่เป็นการส่งเสริมการออมของประชาชน
  • โดยกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังเห็นว่า การปรับปรุงการเก็บภาษีครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นมากกว่าสำหรับผู้ที่เสียภาษีผ่านทางตราสารหนี้โดยตรง ที่ไม่ได้ลงผ่านกองทุนตราสารหนี้
  • ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะกำหนดให้กองทุนรวมเป็นหน่วยภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะรายได้จากดอกเบี้ยเท่านั้น โดยกำหนดให้ผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่กองทุนรวม ในอัตรา 15% เพื่อนำส่งกรมสรรพากร โดยประเมินว่าจะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1,600-2,500 ล้านบาท

ที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-135307

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ