แจ้งเตือน

ประกาศจ่ายปันผลกองทุน TMBPIPF งวดบัญชีที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562

แจ้งปันผลกองทุน TMBPIPF สำหรับงวดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31พฤษภาคม 2562

วันที่ปิดสมุดทะเบียน 12 มิถุนายน 2562
วันที่จ่ายเงินปันผล 19 มิถุนายน 2562  อัตราการจ่ายปันผล 0.20 บาท ต่อหน่วยลงทุน