ถ้ากลยุทธ์การลงทุนของคุณเป็นแบบ Sector Rotation

คุณมีความจำเป็นจะต้องรู้จักกับ 10 Global Sector ที่สำคัญ

ในวันนี้ทาง WealthGuru ได้รวบรวมมาให้ทุกคนแล้ว

Sector คือการลงทุนในอุตสาหกรรมเดียว

Global Sector หลักๆ มีดังนี้

10 Global ETF Sector ที่นักลงทุนควรรู้จัก

ที่มา: WealthGuru

ผมขอใช้ ETF ของค่าย ishare เป็นตัวอ้างอิงจะสรุปข้อมูลแต่ละ Sector ดังนี้

10 Global ETF Sector ที่นักลงทุนควรรู้จัก

ที่มา: WealthGuru

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จากผลงานดำเนินการในอดีต ระยะเวลา 5 ปี จะเห็นได้ว่า  Technology  Sector จะได้ผลตอบแทนดีที่สุด และกลุ่ม Healthcare Sector และ กลุ่ม Basic Materials จะได้ผลตอบแทนดีรองลงมา ตามลำดับ

แต่วัดผลการดำเนินการในอดีต ระยะเวลา 10  ปี จะเห็นได้ว่า  Technology  Sector ยังคงให้ผลตอบแทนดีที่สุด และกลุ่ม Healthcare Sector และ กลุ่ม Consumer Discretionary  จะได้ผลตอบแทนดีรองลงมา ตามลำดับ

WealthGuru