ควรจะใช้ผลตอบแทน 8% ก่อนเกษียณ 4% หลังเกษียณ ในการคำนวณเงินเกษียณตามที่เรียนมาจริงๆ หรอ?

นาย ก เริ่มต้นปี อายุ 40 ปี ต้องการเกษียณอายุ 60 อายุขัยตั้งไว้ที่ 80 ปี มีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละ 50,000 บาท หมายถึงปีละ 600,000 บาท ให้เงินเฟ้อ 3% ต่อปี มีเงินสดอยู่แล้ว 2,000,000 บาท

หลายคนเรียน CFP หรือ จบไปแล้วน่าจะเคยเห็นโจทย์แบบนี้

คำถามต่อไปคือ เขาควรจะลงเท่าไรเพื่อให้เกษียณได้ตามเป้าหมาย?

มาดูกันตามที่สอนกันคือ ใช้ผลตอบแทน 8% ก่อนเกษียณ 4% หลังเกษียณ

ดูที่ภาพแรก คำนวณได้ว่า จะต้องมูลค่าพอร์ตก่อนเกษียณ

ควรจะใช้ผลตอบแทน 8% ก่อนเกษียณ 4% หลังเกษียณ ในการคำนวณเงินเกษียณตามที่เรียนมาจริงๆ หรอ?

ดูที่ภาพแรก คำนวณได้ว่า จะต้องมูลค่าพอร์ตก่อนเกษียณ = 20,397,347.03 บาท จะต้องลงทุนปีละ 204,861 บาท

แต่สิ่งที่ผมใช้วางแผนคือ จะลดพอร์ตตอบแทนลงตามอายุลูกค้า หลังอายุ 50 ปี ผมจะเหลือ 6% จาก 8% ใกล้เกษียณ 2 ปี ผมจะเหลือ 6% จาก 4%

ดังนั้นจะต้องลงทุนปีละ 307,239 บาท ตัวเลขนี้คือ ขั้นต่ำที่ลูกค้าควรจะลงทุน ไม่ใช่ตัวเลข 204,861 บาท

อย่างไรก็ตามผมทำอีกภาพหนึ่งในลูกค้าดูดูภาพที่ 2

แบบอนุรักษ์นิยม มองโลกร้ายขึ้น

ควรจะใช้ผลตอบแทน 8% ก่อนเกษียณ 4% หลังเกษียณ ในการคำนวณเงินเกษียณตามที่เรียนมาจริงๆ หรอ?

จาก 8% ผมจะเหลือ 6% จาก 4% หลังเกษียณ ผมจะลดลงเหลือ 3% ตอนอายุเกิน 65 ปี ดังนั้นจะต้องลงทุนปีละ 396,085 บาท

โดยสรุป ผมจะบอกลูกค้าว่า เงินลงทุนเพื่อเกษียณจะอยู่ระหว่าง 310,000 – 400,000 บาท ให้ลูกค้าพยายามเก็บเงินมากขึ้น มีเหลือดีกว่าขาด

ดังนั้น ผมไม่เคยใช้ตัวเลขตามที่สอนกัน เพื่อจะใช้สูตรคำนวณเลย เพราะมันไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าไร

หลังเกษียณมีความไม่แน่นอนสูง คนที่เป็น FA กับลูกค้า ไม่รู้ใครจะไปก่อนกัน มองมุมแบบอนุรักษ์นิยม ก็ดี

วางแผนการเงินก่อน วางแผนลงทุน

วางแผนลงทุนก่อน จัดพอร์ตการลงทุน

Global Aggressive Hybrid Portfolio พอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานกองทุนแบบ Active และ Passive กระจายลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://port.finnomena.com/plan-select/plans/guruport-hyb

WealthGuru


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”