ควรมี % สัดส่วน Bitcoin เท่าไรในพอร์ต?

ตอนนี้ Bitcoin ETF ผ่านการรับรองจาก ก.ล.ต. ของอเมริกาแล้ว

แต่พอร์ตลงทุนของเราควรจะมี % สัดส่วน Bitcoin เท่าไรในพอร์ต?

5%, 10%, 20% หรือ 50%  ควรจะมีเท่าไรดี?

วันนี้ผมลองทำ Port optimization เพื่อหา % สัดส่วนของ Bitcoin ให้พอร์ตกัน

โดยใช้หลักการ Port Optimization แบบ Markowitz Portfolio Optimization

โดยจะหาสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนที่ต้องการที่ทำให้ความแปรผัน (Variance) ต่ำที่สุด

โดยสูตรคำนวณและ Python ที่จะใช้ทำ Port Optimization ได้จาก Portfolio Optimization Certification Course with Python จัดโดย QuantConner ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนโดย ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน

เบื้องหลังจากทำ Port Optimization

โดยใช้สูตรคำนวณตามรูปนี้

ควรมี % สัดส่วน Bitcoin เท่าไรในพอร์ต?

รูปจาก Portfolio Optimization Certification Course with Python

โดย W คือน้ำหนักของสินทรัพย์ที่จะทำให้ได้ R (ผลตอบแทนที่ต้องการ) โดยจะมีค่าแปรปรวน variance ต่ำที่สุด

การทดสอบแบ่งเป็น 2 กลุ่มสินทรัพย์ โดยจะทำการทดสอบให้ช่วง ปี 2015 – 2023

กลุ่มที่ 1 ใช้ ดัชนี S&P500 เป็นหลัก

กลุ่มสินทรัพย์ที่ใช้ทดสอบมีดังนี้

  • SPY ETF – S&P500
  • AGG ETF Core U.S. Aggregate Bond
  • GLD ETF – Gold
  • BTC-USD – Bitcoin

การทดสอบแยกเป็นแบบ ไม่มี Bitcoin และ มี Bitcoin ให้พอร์ต

ผลการทำ Port Optimization มีดังนี้

ควรมี % สัดส่วน Bitcoin เท่าไรในพอร์ต?

ตาราง 1 ทดสอบกลุ่มที่ 1 ใช้ ดัชนี S&P500 แบบมี bitcoin ในพอร์ต

ควรมี % สัดส่วน Bitcoin เท่าไรในพอร์ต?

ตาราง 2 ทดสอบกลุ่มที่ 1 ใช้ ดัชนี S&P500 แบบไม่มี bitcoin ในพอร์ต

จากทดสอบกลุ่มที่ 1 จะสังเกตได้ว่า ถ้ายิ่งต้องการ R หรือ ผลตอบแทน สัดส่วนของ Bitcoin ก็มากขึ้น

และจะต้องเพิ่มสัดส่วนของ AGG หรือ การลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนอีกด้วย

ที่น่าสังเกต คือ SD (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) แบบมี Bitcoin กลับต่ำกว่า แบบไม่มี  Bitcoin

เหตุผลหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือ การไม่มี Bitcoin ยิ่งต้องการผลตอบแทนสูงยิ่งจะต้องเพิ่มน้ำหนัก SPY ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้น

โดยจะลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ลง ด้วยเหตุผลนี้ อาจจะทำให้ SD (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของพอร์ตไม่มี Bitcoin จะสูงพอร์ตที่มี Bitcoin

ที่น่าสังเกตเพิ่มเติม ถ้า R=20%  Portfolio Optimization สำหรับกรณีไม่มี Bitcoin ให้พอร์ต จะไม่สามารถหาค่าได้ ในขณะที่ มี Bitcoin ในพอร์ตจะหาค่าได้

กลุ่มที่ 2 ใช้ US Sector เป็นหลัก

กลุ่มสินทรัพย์ที่ใช้ทดสอบมีดังนี้

ควรมี % สัดส่วน Bitcoin เท่าไรในพอร์ต?

การทดสอบยังคงแยกเป็นแบบ ไม่มี Bitcoin และ มี Bitcoin ให้พอร์ต

ผลการทำ Port Optimization มีดังนี้

ควรมี % สัดส่วน Bitcoin เท่าไรในพอร์ต?

ตาราง 3 ทดสอบกลุ่มที่ 2 ใช้ US Sector  แบบมี bitcoin ในพอร์ต

ควรมี % สัดส่วน Bitcoin เท่าไรในพอร์ต?

ตาราง 4  ทดสอบกลุ่มที่ 2 ใช้ US Sector  แบบไม่มี bitcoin ในพอร์ต

จากทดสอบกลุ่มที่ 2 จะเหมือนกับกลุ่มที่ 1

คือ ถ้ายิ่งต้องการ R หรือ ผลตอบแทน สัดส่วนของ Bitcoin ก็มากขึ้น

และจะต้องเพิ่มสัดส่วนของ AGG หรือ การลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนอีกด้วย

และค่า SD (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของที่มี Bitcoin กลับต่ำกว่าด้วย เหมือนกับทดสอบในกลุ่มที่ 1

บทสรุป ควรจะมี % สัดส่วนของ Bitcoin เท่าไรในพอร์ต

ผมมีขอแนะนำดังนี้

  • กำหนด Objective ในการลงทุน และกำหนดผลตอบแทนคาดหวัง
  • ถ้าคาดหวังพอร์ตแนว Conservative หรือ Balance ก็ไม่แนะนำให้มี Bitcoin ในพอร์ตการลงทุน
  • ถ้าต้องการผลตอบแทนมากกว่า 12% ต่อปี ให้มี Bitcoin ในพอร์ตลงทุน
  • ให้เริ่มต้นจาก 5% แล้วค่อยเพิ่มไป 10% ของพอร์ตลงทุน
  • ยิ่งต้องการผลตอบแทนมาก ยิ่งต้องมีสัดส่วน Bitcoin สูง
  • ควรจะมีสินทรัพย์ตราสารหนี้ เป็นตัวกระจายความเสี่ยงและลดความผันผวนของพอร์ตลงทุน

นักลงทุนต้องถามตัวเองก่อน “ลงทุนเพื่อเป้าหมายอะไร และต้องการผลตอบแทนเท่าไร” ก่อนลงทุนใน Bitcoin

WealthGuru