ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid เมษายน 2024

Global Aggressive Hybrid Performance Review ไตรมาส 2 ปี 2023

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid เมษายน 2024

Source: Finnomena Funds, Morningstar as of 08/04/2024

ผลตอบแทนจนกระทั่งถึงวันที่ 8 เมษายน 2024 อยู่ที่ 9.1% ตามรูป

1.) Global Sector Performance

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid เมษายน 2024

Source: Global Aggressive Hybrid Portfolio, Seeking Alpha as of 24/04/2024

กลุ่ม Outperform จะเป็นกลุ่ม Value เช่น Energy, Industrial และ Financial Services โดยกลุ่ม Underperform คือ Consumer Staples, Consumer Discretionary และ Utilities

2.) สลับน้ำหนักกลุ่ม Cyclical

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid เมษายน 2024

Source: Global Aggressive Hybrid Portfolio as of 24/04/2024

  • ลดน้ำหนัก Consumer Cyclical จาก 10% เป็น 5%
  • เพิ่มน้ำหนัก Technology จาก 10% เป็น 15% ใช้โอกาสตอนปรับฐานะสะสมเพิ่ม

ความต้องการด้าน Semiconductor และ AI ยังคงเพิ่มสู้ต่อเนื่อง ใช้จังหวะที่ตลาดปรับฐานสะสมเพิ่ม 5%

Global semiconductor industry sales for February 2024 jumped 16.3% year-over-year to $46.2 billion, according to data from The Semiconductor Industry Association 

Global Aggressive Hybrid Portfolio พอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานกองทุนแบบ Active และ Passive กระจายลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://port.finnomena.com/plan-select/plans/guruport-hyb

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

บทความโดย WealthGuru สำหรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ที่ Finnomena Funds เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2024


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT