กรณีการถูกเปรียบเทียบปรับของ บลน. ฟินโนมีนา (บริษัทฯ) โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงต่อนักลงทุน ดังนี้

กรณีที่เกิดขึ้นเป็นการเปรียบเทียบปรับต่อบริษัทฯ ในเรื่องของระบบงาน โดยกรณีที่ถูกเปรียบเทียบปรับทั้งหมดไม่ได้เป็นประเด็นที่เกิดจากการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทให้กับลูกค้า (misrepresentation) ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร และไม่ได้มีกรณีที่กระทบต่อเงินลงทุนของลูกค้าทุกคนแต่อย่างใด

ทั้งนี้กรณีที่ถูกเปรียบเทียบปรับทั้งหมดเกิดขึ้นในรอบการตรวจระบบงานในปี 2564 และทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขระบบงานทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอแยกรายละเอียดเป็นประเด็น ดังนี้

  • กรณีความเพียงพอของเงินทุน (Net Capital Ratio) เกิดขึ้นเนื่องจากความผันผวนของตลาดหุ้นโลกในปี 2565 ที่ผ่านมาทำให้ Net Capital ของบริษัทปรับลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ในเดือนเมษายน 2565 และบริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนของเงินกองทุนทันทีในเดือนพฤษภาคม 2565 และมีความเพียงพอของทุนถูกต้องตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ทางกลุ่มบริษัทฟินโนมีนายังได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมจากนักลงทุนสถาบันในช่วงปีที่ผ่านมา
  • สำหรับกรณีที่เกี่ยวกับระบบงานที่ถูกเปรียบเทียบปรับ ได้แก่ กรณีการ Outsource ระบบงานระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ, การรวมศูนย์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของนักลงทุน, การตรวจแบบทดสอบความรู้ของนักลงทุน, การจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้ให้กับที่ปรึกษาทางการเงิน ระบบงานทั้งหมดได้ถูกปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนตุลาคม 2565

บริษัทฯ น้อมรับคำแนะนำจากการตรวจระบบของสำนักงานก.ล.ต. รวมถึงได้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบงาน และการจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบงานมีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยบลน.ฟินโนมีนา ยังคงยึดมั่นในพันธกิจในการให้ความรู้ คำแนะนำการลงทุน และบริการที่มีคุณภาพต่อนักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บลน.ฟินโนมีนา