แจ้งเตือน

รู้ทันทุกสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่งคั่ง

BCAP Dynamic Wealth Portfolio

Created by:

BCAP Asset Management

BCAP Dynamic Wealth Portfolio

จุดเด่น

อัปเดตสถานการณ์และสัดส่วนพอร์ตล่าสุดจาก บลจ.

กลยุทธ์การลงทุน

BCAP Dynamic Wealth Portfolio เป็นพอร์ตที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว ซึ่งเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนในระยะสั้น-กลาง โดยการเสริมพอร์ตด้วยกองทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่าง BCAP Global Tactical

การปรับกลยุทธ์ให้ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์โดยการทำ TAA แบ่งกลุ่มของสินทรัพย์ออกเป็น

  • ตราสารหนี้เพื่อช่วยสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
  • ตราสารทุน (หุ้น) เพื่อช่วยสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
  • สินทรัพย์ทางเลือก เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง
  • Tactical Allocation เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์
  • Satellite เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เช่น โอกาสการลงทุนระยะสั้น (Trading) หรือ ระยะยาวอย่าง Thematic

กองทุนในพอร์ต

ภาพแสดงสัดส่วนพอร์ตการลงทุน BCAP Dynamic Wealth Portfolio ที่มา: บลจ. บางกอกแคปปิตอล วันที่: 15 กันยายน 2022

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะสมกับใคร

การปรับพอร์ตการลงทุน

ความถี่ในการปรับพอร์ตการลงทุน

เกี่ยวกับ BCAP Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายที่มุ่งจะพัฒนาบริการด้านการจัดการกองทุนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น พร้อมขยายขอบเขตธุรกิจด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนให้หลากหลายและครบวงจร ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกการลงทุนได้หลากหลาย และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทจัดการมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (Bangkok Capital Asset Management Company Limited : BCAP) และได้ดำเนินการโอนย้ายบุคลากรสายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล ระบบงานที่เกี่ยวข้อง และทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจัดการทั้งหมดไปยัง บลจ. บางกอกแคปปิตอล กำหนดเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

BCAP Asset Management

สนใจรับข้อมูลพอร์ตการลงทุนนี้

แนะนำลงทุน: 500,000 บาทขึ้นไป

ดูรายละเอียดพอร์ต บลจ. อื่นๆ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |  เนื่องจากมีกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ |  ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึง FINNOMENA ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่เบอร์ 02-026-5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”