คำแนะนำพิเศษ : สำหรับลูกค้าที่ถือครอง 4 กองทุนที่ยกเลิกโครงการ กรณีลูกค้า Private Wealth Port, Goal Risk Level 2, 3 และ 1st Million ทุกระดับความเสี่ยง

จากคำแนะนำการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในตลาดตราสารหนี้ไทยในบทความนี้ (https://www.finnomena.com/finnomena-ic/urgent-call-reduce-all-risk/)นักลงทุนบางส่วนได้รับผลกระทบจากกรณีกองทุนรวม  TMBAM Eastspring ประกาศยกเลิกโครงการกองทุน TMBABF, TMBUSB, TMBTHANAPLUS และ กองทุน TMBBF เพื่อชำระบัญชีและคืนเงินให้กับนักลงทุน ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพคล่องของตราสารหนี้ต่ำ และราคาตลาดของตราสารหนี้ผันผวนในช่วงวิกฤตการเงินที่ผ่านมา  ส่งผลให้ปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนมีสูงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนของกองทุนทั้ง 4 จึงจำเป็นต้องขายตราสารหนี้ในพอร์ตกองทุนออกมาในราคาต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมทำให้ราคาหน่วยลงทุนผันผวน