เผยโฉม 10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนดี แห่งปี 2023

เข้าสู่ปี 2024 อย่างเป็นทางการแล้ว FINNOMENA FUNDS ขอพาทุกคนมารีวิวกันหน่อยว่าปี 2023 กองทุนไหนทำผลตอบแทนได้ดีที่สุด ขอกระซิบว่าอันดับ 1 ทำผลตอบแทนปี 2023 ไปได้ถึง 180% จะเป็นกองไหน? ไปดูกัน

FINNOMENA FUNDS ให้คุณได้ลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำของประเทศไทยจากหลากหลาย บลจ.
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะลงกองเดี่ยว จัดพอร์ต วางแผนลงทุน หรือลดหย่อนภาษี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://finno.me/get-started-ws

10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนดี ปี 2023

เผยโฉม 10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนดี แห่งปี 2023

1. ASP-DIGIBLOC

ลงทุนในหุ้นของบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies) และบริษัทที่มีรายได้จากการ ดำเนินธุรกิจหรือมีความเกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เช่น เพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนในการดำเนินงาน เป็นต้น

ผลตอบแทนปี 2023: +184.14%

ซื้อกองทุน ASP-DIGIBLOC คลิก

ที่มา: ASP-DIGIBLOC Fund Factsheet ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://aspdocumentsprd.blob.core.windows.net/public/PB_Fundfactsheet/ASP-DIGIBLOC_fundfactsheet.pdf 

2. TNEXTGEN-A

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet ที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีจากฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ไปยัง Cloud Computing และบริษัทที่นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการ รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และบริษัทผู้พัฒนาหรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมรูปแบบการชำระเงิน (Payment Methodologies) Big Data ระบบที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อให้การบริการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลตอบแทนปี 2023: +83.97%

ซื้อกองทุน TNEXTGEN-A คลิก

ที่มา: TNEXTGEN-A Fund Factsheet ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2566

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://www.tisco.co.th/content/dam/tiscobank/download/factsheet/tnextgen_th.pdf 

3. LHBLOCKCHAIN

ลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (CIS) กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ (ETF) ที่ได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน (Blockchain) หรือธุรกิจอื่นใดที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ประโยชน์ เช่น ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เป็นต้น

ผลตอบแทนปี 2023: +78.12%

ซื้อกองทุน LHBLOCKCHAIN คลิก

ที่มา: LHBLOCKCHAIN Fund Factsheet ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://www.lhfund.co.th/Upload/FACTSHEET_LHBLOCKCHAIN_THAI.pdf 

4. TMB-ES-INTERNET

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งอนาคต (next generation internet) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเปลี่ยนฐานของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบคลาวด์ การดำเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์หรือให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ผลตอบแทนปี 2023: +75.30%

ซื้อกองทุน TMB-ES-INTERNET คลิก

ที่มา: TMB-ES-INTERNET Fund Factsheet ณ วันที่ 2566

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://www.eastspring.co.th/THDocs/FS/I37_03.pdf 

5. DAOL-CYBER

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) เน้นการบริหารจัดการกองทุนเชิงรุกผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตยุคใหม่

ผลตอบแทนปี 2023: +73.53%

ซื้อกองทุน DAOL-CYBER คลิก

ที่มา: DAOL-CYBER Fund Factsheet ณ 30 พ.ย. วันที่ 2566

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://www.daolinvestment.co.th/assets/034c2ecc-71cf-4224-8f97-70d0adf7b8c2?quality=75/undefined 

6. SCBNEXT(A)

ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งอนาคต (next generation internet) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเปลี่ยนฐานของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบคลาวด์ การดำเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์หรือให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต และอาจรวมถึงบริษัทที่พัฒนานวัตกรรมด้านการชำระเงิน นวัตกรรมทางการเงิน (FinTech Innovation) big data และ internet of things

ผลตอบแทนปี 2023: +70.04%

ซื้อกองทุน SCBNEXT(A) คลิก

ที่มา: SCBNEXT(A) Fund Factsheet ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBNEXT(A)_SUM.pdf 

7. SCBSEMI(A)

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Semiconductor

ผลตอบแทนปี 2023: +61.84%

ซื้อกองทุน SCBSEMI(A) คลิก

ที่มา: SCBSEMI(A) Fund Factsheet ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBSEMI(A)_SUM.pdf 

8. KT-BLOCKCHAIN-A

ลงทุนในหน่วยลงทุนตราสารทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และกองทุน ETF ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies) หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจและมีความเกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงบริษัทที่พัฒนาหรือใช้หรือได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)

ผลตอบแทนปี 2023: +60.44%

ซื้อกองทุน KT-BLOCKCHAIN-A คลิก

ที่มา: KT-BLOCKCHAIN-A Fund Factsheet ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

ศึกษาข้อมูลกองทุน เพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://www.ktam.co.th/document_fund/fundfactsheet/Factsheet_th_KT-BLOCKCHAIN-A.pdf 

9. KKP SEMICON-H

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Semiconductor ETF (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับดัชนี ICE Semiconductor Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัทในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลตอบแทนปี 2023: +55.68%

ซื้อกองทุน KKP SEMICON-H คลิก

ที่มา: KKP SEMICON-H Fund Factsheet ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://media.kkpfg.com/document/2021/Nov/AM%20FFS%20KKP%20SEMICON-H.pdf 

10. TMB-ES-FINTECH

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation theme) ซึ่งอาจพัฒนาหรือพึ่งพานวัตกรรมการชำระเงิน ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ นวัตกรรมการทำธุรกรรม การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การให้กู้ยืมแบบ peer-to-peer การชำระเงินผ่านมือถือและ blockchain เป็นต้น

ผลตอบแทนปี 2023: +54.87%

ซื้อกองทุน TMB-ES-FINTECH คลิก

ที่มา: TMB-ES-FINTECH Fund Factsheet ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://www.eastspring.co.th/THDocs/FS/I35_03.pdf 

หมายเหตุ: ข้อมูลผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) จาก FINNOMENA Fund Fliter จัดอันดับ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566 ทั้งนี้ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้าจัดอันดับกองทุน อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน สามารถดูรายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”