ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-AGRI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์

Performance

(K-AGRI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-6.91%ดี
-6.91%
6M
-10.09%ดี
-10.09%
1Y
-12.37%ดี
-12.37%
3Y (annualized)
-10.99%ดี
-10.99%
5Y (annualized)
-9.66%ดี
-9.66%
10Y (annualized)
-5.38%ดี
-5.38%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-9.96%ดี
-9.96%
3Y
-24.45%ดี
-24.45%
5Y
-37.22%ดี
-37.22%
10Y
-56.45%ดี
-56.45%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล