ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-AGRI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์

Performance

(K-AGRI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.86%ดี
-4.86%
6M
-10.55%ดี
-10.55%
1Y
-12.07%ดี
-12.07%
3Y (annualized)
-10.83%ดี
-10.83%
5Y (annualized)
-9.67%ดี
-9.67%
10Y (annualized)
-5.54%ดี
-5.54%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.60ดี
-1.60
3Y (annualized)
-1.36ดี
-1.36
5Y (annualized)
-0.95ดี
-0.95
10Y (annualized)
-0.39ดี
-0.39

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล