ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFLTF50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทนุเปิดกรุงศรีห้นุระยะยาว SET50

Performance

(KFLTF50)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.26%ดี
7.53%
6M
0.25%ดี
-0.11%
1Y
-11.04%ดี
-11.99%
3Y (annualized)
-3.45%ดี
-3.70%
5Y (annualized)
3.70%ดี
3.44%
10Y (annualized)
5.19%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.83
3Y (annualized)
-0.39
5Y (annualized)
0.02
10Y (annualized)
0.20

02 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY