KFLTFEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.68%
3M
4.43%
6M
1.10%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
12 ก.ค. 49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,453,030,756.53 บาท