ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFLTFEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้