ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHEQD-R

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Performance

(LHEQD-R)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
9.84%
6M
-12.55%
1Y
-18.47%
3Y (annualized)
-3.31%
5Y (annualized)
0.16%ดี
-0.05%
10Y (annualized)
--
7.12%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
24.71%
3Y (annualized)
17.48%
5Y (annualized)
14.88%
10Y (annualized)
--
15.94%

13 ก.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY