ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHEQD-R

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Performance

(LHEQD-R)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
0.55%ดี
0.48%
1Y
-2.35%
3Y (annualized)
4.38%ดี
3.53%
5Y (annualized)
4.35%ดี
3.04%
10Y (annualized)
--
11.36%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-10.87%
3Y
-14.97%
5Y
-15.32%ดี
-16.88%
10Y
--
-22.81%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล