ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFPRMF-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)

Performance

(TFPRMF-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.28%ดี
0.59%
6M
6.73%ดี
4.93%
1Y
13.08%ดี
11.32%
3Y (annualized)
4.10%
5Y (annualized)
3.24%ดี
2.89%
10Y (annualized)
5.99%ดี
6.27%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-4.04%ดี
-5.53%
3Y
-28.46%
5Y
-34.39%
10Y
-34.41%

20 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

20 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล