ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFPRMF-A

เปรียบเทียบกองทุน

ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)

Performance

(TFPRMF-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
7.89%ดี
7.10%
6M
14.97%ดี
9.83%
1Y
7.03%ดี
5.48%
3Y (annualized)
-3.71%
5Y (annualized)
3.69%ดี
3.20%
10Y (annualized)
5.81%ดี
5.82%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.07ดี
0.08
3Y (annualized)
-0.27
5Y (annualized)
0.19ดี
0.16
10Y (annualized)
0.29ดี
0.30

25 ก.พ. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY