ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFPRMF-P

เปรียบเทียบกองทุน

ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD

Performance

(TFPRMF-P)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.78%
6M
9.47%ดี
8.13%
1Y
-13.32%
3Y (annualized)
-4.99%
5Y (annualized)
--
0.12%
10Y (annualized)
--
4.20%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-20.74%
3Y
-28.23%
5Y
--
-31.68%
10Y
--
-33.44%

30 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY