ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFPRMF-P

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)

Performance

(TFPRMF-P)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.34%ดี
-0.14%
6M
7.24%ดี
4.70%
1Y
12.73%ดี
10.67%
3Y (annualized)
3.89%
5Y (annualized)
3.09%ดี
2.75%
10Y (annualized)
--
6.23%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-4.04%ดี
-5.53%
3Y
-28.46%
5Y
-34.39%
10Y
--
-34.41%

24 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

24 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล