ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFPRMF-P

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)

Performance

(TFPRMF-P)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.43%
6M
4.03%ดี
4.11%
1Y
30.15%ดี
24.06%
3Y (annualized)
0.41%
5Y (annualized)
3.21%ดี
3.11%
10Y (annualized)
0.00%-
6.46%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.10
5Y (annualized)
0.16ดี
0.16
10Y (annualized)
0.00-
0.34

22 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล