SCB Grow Together ปรับพอร์ตเดือนกุมภาพันธ์ 2023: ปรับพอร์ตเชิงรุกมากขึ้น

มุมมองการลงทุน

เราปรับพอร์ตลงทุนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น สะท้อนมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง เมื่อจีนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 เร็วกว่าคาด และ Fed ส่งสัญญาณชะลออัตราเร่งของการขึ้นดอกเบี้ย

SCB Grow Together ปรับพอร์ตเดือนกุมภาพันธ์ 2023: ปรับพอร์ตเชิงรุกมากขึ้น

 

ภาพแสดงการปรับสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนของพอร์ต SCB Grow Together ที่มา: SCBAM วันที่: 30 มกราคม 2022

SCB Grow Together ปรับพอร์ตเดือนกุมภาพันธ์ 2023: ปรับพอร์ตเชิงรุกมากขึ้น

 

ภาพแสดงสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนของพอร์ต SCB Grow Together ที่มา: SCBAM วันที่: 30 มกราคม 2022

การปรับพอร์ต

  • ตราสารหนี้ เราประเมินว่า ความเสี่ยงด้าน Duration ลดลง ดังนั้น เราเปลี่ยนจากกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น SCBSFFPLUS-I เป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ SCBINCA
  • หุ้นจีน เรายังคงชอบธีม China Reopening โดยเราเปลี่ยนจากกองทุนหุ้นจีน A-shares ประเภท Passive Fund SCBCHAA เป็นกองทุน Active Fund SCBASHARES(A)
  • หุ้นโลก Global Equity เปลี่ยนจากกองทุนหุ้น Defensive คือ Low Volatility SCBLEQA และกลุ่ม Healthcare SCBGHCA เป็น (1) กองทุน SCBWORLD(A) ที่กระจายการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets) และ (2) กองทุนหุ้นกลุ่ม Clean Energy SCBCLEANA ซึ่งได้ Sentiment เชิงบวกจากการที่ Fed ส่งสัญญาณลดความตึงตัวนโยบายการเงิน นอกจากนี้ Sector นี้ ยังมีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวตามกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
  • สินทรัพย์ทางเลือก แม้เรามองว่า ทองคำ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับการลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession hedge) แต่ด้วยราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ทำให้เราเลือกที่จะปรับกองทุนทองคำ SCBGOLD ออกจากพอร์ต

เริ่มสร้างแผนลงทุนกับ บลจ. ชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยที่คุณชื่นชอบ ได้ที่ลิ้งก์ด้านล่าง

👉 สร้างแผน คลิก >>> https://finno.me/plan-select-playlists-web

คำเตือน  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้   กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น   กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 02 777 7777

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ