แจ้งเตือน

เปลี่ยนธีมลงทุนแห่งอนาคต

ให้เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับปัจจุบัน

UOBAM Thematic United

Created by:

UOB Asset Management

UOBAM Thematic United

จุดเด่น

อัปเดตสถานการณ์และสัดส่วนพอร์ตล่าสุดจาก บลจ.

สินทรัพย์ที่เลือกลงทุน

ดัชนี (index) ที่ตลาดกำลังให้ความสำคัญ โดยคัดธีมลงทุนที่ไม่โดดเด่น หรือมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานระยะสั้นออก

กลยุทธ์การลงทุน

Thematic United จะเริ่มด้วยการเลือกธีมลงทุนผ่าน Index ที่ตลาดกำลังให้ความสำคัญ หลังจากนั้นจะทำการเปรียบเทียบและจัดลำดับของธีมลงทุนเหล่านี้ ตามองค์ประกอบต่าง ๆ เป้าหมายหลักคือ คัดธีมลงทุนที่ไม่โดดเด่น หรือมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานระยะสั้นออก หลังจากนั้นจะเลือกกองทุนที่มีความสัมพันธ์กับธีมลงทุนที่เหลือในสัดส่วนที่เหมาะสม

1. การเติบโต (Growth Theme)

“ธีมเติบโต” คือธีมที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่ตลาดโดยรวมกำลังปรับตัวขึ้นและนโยบายการเงินไม่เข้มงวด ตัวแปรหลักที่ใช้เปรียบเทียบเช่น Bloomberg consensus 3-year Sales growth, 3-year EPS growth trend, และ Beta ของธีมกับ MSCI ACWI IMI Innovation Index

2. ปัจจัยพื้นฐาน (Defensive Theme)

“ธีมตั้งรับ” คือธีมที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่ตลาดโดยรวมติดแนวต้านหรือปรับตัวลง และนโยบายการเงินเข้มงวด ตัวแปรหลักที่ใช้เปรียบเทียบเช่น Bloomberg consensus average profit margin, trailing dividend yield, และ Beta ของธีมกับ MSCI ACWI Value Index

3. แนวโน้มราคา (Outperformed Theme)

“ธีมชนะตลาด” คือธีมที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่ตลาดโดยรวมกำลังปรับตัวขึ้นและนโยบายการเงินผ่อนคลาย ตัวแปรหลักที่ใช้เปรียบเทียบเช่น Performance 12-month ลบ 1-month, Information Ratio 90-day และ Alpha ของธีมกับ MSCI ACWI Index

4. มูลค่าเชิงเปรียบเทียบ (Valuation Theme)

“ธีมถูก” คือธีมที่ปรับฐานลงแรงในช่วงที่ตลาดโดยรวมปรับตัวลงและนโยบายการเงินเข้มงวด มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นแรงถ้าแนวโน้มตลาดเปลี่ยนทิศ ตัวแปรหลักที่ใช้เปรียบเทียบเช่น Bloomberg consensus Analyst Recommendation Next 12-month, Long-term P/E เทียบเทียบกับธีมอื่นๆ และเปรียบเทียบกับ 5-year median ภายในธีม

สัดส่วนพอร์ตการลงทุน

ภาพแสดงสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน UOBAM Thematic United ที่มา: บลจ. ยูโอบี วันที่: 17 ตุลาคม 2022

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะสมกับใคร

ความถี่ในการปรับพอร์ตการลงทุน

เกี่ยวกับ UOB Asset Management

  • มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และเครือข่ายอีก 8 ประเทศ มาเลเซีย บรูไน ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
  • พันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ช่วยสนับสนุนศักยภาพของบลจ. อาทิเช่น Robeco Institutional Asset Management B.V , Wellington Management Singapore Pte Ltd, UTI International (Singapore) Private Limited , PingAN, PIMCO, J.P Morgan เป็นต้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

  • ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการลงทุนมากว่า 30 ปี
  • มี UOB Asset Management Limited ถือหุ้นอยู่ 99.99% จึงยึดถือมาตรฐานการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการที่เป็นระดับสากล
  • ทีมงานทั้งหมด 169 คน ทีมงานสายการลงทุน 25 คน ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์การลงทุนเฉลี่ยกว่า 20 ปี ซึ่งสะท้อนถึงการผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจมาหลากหลายรูปแบบ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565)
  • ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) และพัฒนาสู่การสนับสนุนแนวคิด ESG ใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนอย่างต่อเนื่อง

UOB Asset Management

สนใจรับข้อมูลพอร์ตการลงทุนนี้

แนะนำลงทุน: 500,000 บาทขึ้นไป

ดูรายละเอียดพอร์ต บลจ. อื่นๆ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |  เนื่องจากมีกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ |  ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึง FINNOMENA ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่เบอร์ 02-026-5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” 

iran-israel-war