จัดพอร์ต Global Multi-Assets โดยใช้ RMF เพื่อเกษียณสุข

เกษียณสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา  การวางแผนเกษียณไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีกระบวนการและความซ้บซ้อน

หนึ่งในแผนของการจัดการการเกษียณคือแบบบำเหน็จ หรือ เงินก้อนหลังเกษียณ และหนึ่งในสินค้าทางการเงินสร้างบำเหน็จเพื่อสร้างแผนเกษียณ คือ RMF

เรามาดูว่าอะไรคือ RMF กันก่อนตามตารางดังนี้

จัดพอร์ต Global Multi-Assets โดยใช้ RMF เพื่อเกษียณสุข

วันนี้ ผมมีพอร์ตแบบ Global Multi-Assets โดยใช้ RMF เพื่อเกษียณสุข

การจัดพอร์ตจะใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้

จัดพอร์ต Global Multi-Assets โดยใช้ RMF เพื่อเกษียณสุข

  • กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์และทั่วโลก
  • เน้นน้ำหนักในการลงทุนหุ้นต่างประเทศมากกว่าหุ้นไทย เนื่องจากมองว่าหุ้นต่างประเทศจะมีการเติบโตมากกว่า
  • สัดส่วนการจัดพอร์ตเป็นแบบเสี่ยงสูง ดังนั้นเหมาะกับการวางแผนเกษียณที่มีระยะเวลามากกว่า 10 ปี จนถึงอายุเกษียณ
  • จะใช้เป็นกองทุนแบบ RMF ทั้งหมดเนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยน Switch ระหว่าง กองทุน RMF ด้วยกันได้
  • เลือก Best-in-Class ของกองทุนในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์

กองทุนตราสารทุน

จัดพอร์ต Global Multi-Assets โดยใช้ RMF เพื่อเกษียณสุข

    ผลตอบแทนช่วง 9 ก.ค. 2017 ถึง 7 ก.ค. 2020
ที่มา: FINNOMENA
ดูข้อมูลปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดพอร์ต Global Multi-Assets โดยใช้ RMF เพื่อเกษียณสุข

ข้อมูล Top หุ้น ของ TMB50RMF ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2020
ข้อมูล Top หุ้น ของ Wellington Global Quality Growth Fund ณ วันที่ 30 เม.ย. 2020
ข้อมูล Top หุ้น ของ Baillie Gifford Long Term Global Growth ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2020
ที่มา: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนตราสารหนี้

จัดพอร์ต Global Multi-Assets โดยใช้ RMF เพื่อเกษียณสุข

ผลตอบแทนช่วง 9 ก.ค. 2017 ถึง 7 ก.ค. 2020
ที่มา: FINNOMENA
ดูข้อมูลปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จัดพอร์ต Global Multi-Assets โดยใช้ RMF เพื่อเกษียณสุข

ข้อมูล Top หุ้นกู้ ของ T-NFRMF ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2020
ที่มา: รายงานรายเดือน

กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก 

จัดพอร์ต Global Multi-Assets โดยใช้ RMF เพื่อเกษียณสุข

ผลตอบแทนช่วง 9 ก.ค. 2017 ถึง 7 ก.ค. 2020
ที่มา: FINNOMENA
ดูข้อมูลปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จัดพอร์ต Global Multi-Assets โดยใช้ RMF เพื่อเกษียณสุข

ข้อมูล Top สินทรัพย์ ของ PRINCIPAL iPROPRMF ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2020
ที่มา: สรุปสาระสำคัญของกองทุน

จำลองผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี

จัดพอร์ต Global Multi-Assets โดยใช้ RMF เพื่อเกษียณสุข

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนรวม 28.17%  ถ้าลงทุนตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค 2017 ถึง 7 ก.ค 2020 หรือ ผลตอบแทนต่อปีแบบทบต้น 8.62% ต่อปี

นอกจากแผน RMF ที่จะทำให้เกิดเงินก้อนแล้ว แผนเกษียณยังต้องมีแผนอื่นๆอีก ลองอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 4 เสาหลักของแผนการเกษียณสำหรับมนุษย์เงินเดือน

“จงวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณไว้เป็นเป้าหมายหลักของชีวิตคุณ”

จงอย่ารอให้ลูกหลานเลี้ยง

จงอย่ารอให้รัฐบาลเลี้ยง

จงอย่าคิดว่าเก็บเงินแค่ 10% จะเพียงพอ

จงอย่ากลัวการลงทุน

จงอย่ากลัวการทำประกันสุขภาพ

และสุดท้าย

จงเปลี่ยนทัศนคติของคุณใหม่ “จาก เกษียณเริ่มเมื่อไรก็ได้ เป็น เกษียณต้องเริ่มเดี๋ยวนี้”

WealthGuru

หมายเหตุ: FINNOMENA จะเปิดให้บริการซื้อ SSF-RMF ได้เร็ว ๆ นี้ รอติดตามกันนะครับ…

ดูเอกสารข้อมูลกองทุนล่าสุดได้ที่

TMB50RMF: https://www.tmbameastspring.com/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=RF3

TMBGQGRMF:
https://www.tmbameastspring.com/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=RGQ

ONE-UGERMF:
https://www.one-asset.com/fund/detail/249/THB

T-NFRMF:
https://www.thanachartfundeastspring.com/tfundwebv4/infoid/idp_funddesc.aspx?fundCode=T-NFRMF

PRINCIPAL iPROPRMF:
https://www.principal.th/th/principal/iPROPRMF

SCBGOLDHRMF:
https://www.scbam.com/fund/reduce-taxes/fund-information/scbgoldhrmf

Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน I ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร I ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน I สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” 


เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ