ประกาศเรื่อง บลจ. ยูโอบี ประกาศเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee) ของกองทุนรวม

บลจ. ยูโอบี ประกาศเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee) ของกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

เดิม ยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้าในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น

ใหม่ ยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้าในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อกองทุนรวมที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมข้างต้นจากประกาศนี้ คลิกดูประกาศเพิ่มเติม

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ