แจ้งเตือน

กองทุนลดหย่อนภาษีปีนี้
มาซื้อที่ฟินโนมีนา ฟันด์

เปิดบัญชีที่เดียว ซื้อ Thai ESG - SSF - RMF
ได้หลากหลาย บลจ.

ระยะเวลาร่วมโปรโมชันเปิดบัญชีและลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีประจำปี พ.ศ. 2566

– เปิดบัญชีภาษีวันสุดท้ายภายในวันที่ 26 ธ.ค. 2566 พร้อมได้รับอนุมัติบัญชีภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2566
– สามารถซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีได้ ภายใน 28 ธ.ค. 2566

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF  RMF และ Thai ESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน

ทำไมต้องลงทุนลดหย่อนภาษีที่ ฟินโนมีนา ฟันด์

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*FINT เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์บนเทคโนโลยีบล๊อกเชน Ethereum ที่จะให้สิทธิ์ผู้ถือโทเคนในการรับประโยชน์จากการใช้งานแพลตฟอร์มและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ บนผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มเรา  โดยทุกๆการลงทุน 5,000 บาท รับไปเลย 1 FINT ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม >>

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีได้หลากหลาย บลจ. ในที่เดียว

กองทุน Thai ESG แนะนำ

กองทุน SSF และ RMF แนะนำ

SSF

RMF

ชุดกองทุน SSF แนะนำ

ชุดกองทุน RMF แนะนำ

Thai ESG - SSF - RMF ต่างกันอย่างไร?

*ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อนับรวมกลุ่มเกษียณ (กองทุน SSF/RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน)

ขั้นตอนกดรับคูปอง

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม

ขั้นตอนการเปิดบัญชีภาษี

บทความลดหย่อนภาษีที่ต้องรู้ รวบรวมมาให้แล้ว!

 • ลูกค้าจะต้องทำการเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนกับ FINNOMENA FUNDS มาก่อน และทำการเปิดบัญชีลงทุนกองภาษี (Tax Saving Funds) กับ FINNOMENA FUNDS
 • บัญชีกองภาษีหมายถึง แผน Tax Saving Funds สำหรับซื้อกองทุน Thai ESG – SSF – RMF โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีกองภาษีได้ผ่านแอปพลิเคชัน FINNOMENA และเลือก เพิ่มแผน Tax Saving Funds หลังจากเปิดบัญชีกองทุนรวมสำเร็จ
 • เปิดบัญชีกองทุนภาษีวันสุดท้ายภายในวันที่ 26 ธ.ค. 2566 พร้อมได้รับอนุมัติบัญชีภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2566 และสามารถซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีได้ ภายใน 28 ธ.ค. 2566
 • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล คือผู้ที่เปิดบัญชีกองภาษี เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 27 ธันวาคม 2566 และได้รับการยืนยันเลขที่หน่วยลงทุนจาก FINNOMENA FUNDS สำหรับบัญชีกองภาษี ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 28 ธันวาคม 2566
 • ในกรณีที่เปิดบัญชีกองภาษี และได้รับเลขที่หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2566 จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชันนี้
 • ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์ผ่านคูปองในหน้าเว็บไซต์ https://www.finnomena.com/z-admin/campaign-tsf-2023/ หรือกดรับสิทธิ์ในแอป FINNOMENA หากลูกค้าไม่กดรับสิทธิ์ในช่องทางข้างต้นจะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์จะรับสิทธิ์ในส่วนนี้
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลคือ FINT จำนวน 30 FINT  ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fint.finance/
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรร FINT ให้แก่ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยกำหนดขั้นตอนดังนี้ 
  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องกดรับสิทธิ์ก่อนการเปิดแผน Tax Saving Funds ก่อนวันที่ 27 ธันวาคม 2566
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับ 30 FINT เมื่อแผน Tax Saving Funds ของท่านได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2566
  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องกดรับ FINT ผ่าน FINT Wallet ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับ FINT 
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • ลูกค้านิติบุคคลไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ลูกค้าที่เปิดบัญชีผ่าน Kept invest by FINNOMENA ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • การพิจารณาและตัดสินใจของบริษัทไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจโต้แย้งได้
 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้รับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและการตัดสินใจของบริษัทโดยไม่มีข้อจำกัด ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมการขายยอมรับว่าการพิจารณาและตัดสินใจทั้งหมดของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลไม่สามารถตัดทอนเพิ่ม แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นได้ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการส่งเสริมการขายนี้แต่เพียงผู้เดียว
 • คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม Thai ESG – SSF – RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน
 • ในกรณีที่ซื้อเกินสิทธิลดหย่อนภาษี จะไม่สามารถนำเงินลงทุนส่วนเกินไปลดหย่อนภาษีได้ และจะต้องนำผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนในส่วนที่เกินสิทธินำไปรวมกับรายได้ในปีที่ขายคืนเพื่อคำนวณภาษีด้วย
 • ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT